Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ιδρύθηκε στην Αθήνα, το Μάρτιο του 1983, από δευτεροβάθμιους – τότε - δικαστικούς λειτουργούς [εφέτες και αντεισαγγελείς εφετών] και καθηγητές των τριών βαθμών των νομικών σχολών των Πανεπιστημίων της Χώρας. Είναι καθαρώς επιστημονικό σωματείο χωρίς συνδικαλιστικούς στόχους, δεν αναμειγνύεται στη διοίκηση της Δικαιοσύνης και δεν διεκδικεί, ούτε προβάλλει αιτήματα. Λόγος της δημιουργίας της ήταν η βαθιά ανησυχία και ο αγωνιώδης προβληματισμός των δικαστικών λειτουργών για τις εξελίξεις στη δικαστική λειτουργία και την απονομή γενικώς του δικαίου καθώς και για τις επιπτώσεις που αυτές έχουν στους διαδίκους και στους πολίτες γενικότερα αλλά και στο φρόνημα, την οντότητα και το κύρος του δικαστή.

Υπήρξε ακόμη  η  ίδρυσή  της συνέπεια   της  ανάγκης  να  εκφράζουν   οι ίδιοι  οι  δικαστές  τις  απόψεις  τους  για  τα  προβλήματα αυτά  ελεύθερα  και  ανεπηρέαστα  με  την  επιστημονική αντικειμενικότητα,  τη  μετριοπάθεια και  την  εχεφροσύνη  που  επιβάλλεται,  ώστε να  καταστούν  αντικείμενο υπεύθυνης  συλλογικής  μελέτης  τα  πορίσματά της τα  οποία  διατυπώνονται  δημοσίως.

Επιδιώξη  της  ΕΔΜ   δεν  είναι  απλώς  και  μόνον  ο εντοπισμός  και  η  οριοθέτηση  των  προβλημάτων,  αλλα  και  κυρίως  η  αναζήτηση  λύσεων  και  η  διατύπωση  συγκεκριμένων  για  την  αντιμετώπισή  τους  προτάσεων  προς όλους εκείνους  που έχουν  την  ευθύνη  για  την  εύρυθμη  λειτουργία και  την  απονομή  της  δικαιοσύνης. Οι  προτάσεις  αυτές  στηρίζονται  τόσο  σε  επιστημονικά  όσο  και  σε  πρακτικά  δεδομένα και  ανταποκρίνονται  στις  ιδιομορφίες  της  ελληνικής  πραγματικότητας, έτσι ώστε  οι  προτεινόμενες  ρυθμίσεις να  μην  είναι   εξωπραγματικές ή  εννοιοκρατικές αλλά  εφικτές  και  ωφέλιμες.

Η   δράση  της  ΕΔΜ, που έχει ήδη  υπερβεί την  εικοσαετία, συνίσταται  κυρίως  α]  στις  εισηγήσεις  των  μελών  της  στις  τακτικές,  ανά  δεκαπενθήμερο συναντήσεις  τους,  στη   μόνιμη  στέγη της  στο  ανακαινισμένο νεοκλασικό  κτίριο στην  Πλάκα [ Επαμεινώνδα  4] για  πλήθος σημαντικών κατά  την  κρίση  της  θεμάτων, πολλές  από  τις  οποίες έχουν δημοσιευθεί  στο  νομικό  τύπο,  β] στις  δημόσιες  εκδηλώσεις  της, στις  οποίες  προβαίνει  είτε  αυτοτελώς  είτε σε  συνεργασία  με άλλους  επιστημονικούς  φορείς [ έχει ήδη πραγματοποιήσει  δέκα  επιστημονικά  συνέδρια που έχουν  στεφθεί  με  επιτυχία]  και γ] στην εποπτεία  του επιστημονικού περιοδικού «Ελληνική  Δικαιοσύνη».

Τα  πορίσματα των  εισηγήσεων, και  συνεδρίων,  και  των  σχετικών  συζητήσεων των  μελών της, καταδεικνύουν ότι  είναι  εφικτή  η προσέγγιση και  η  επίτευξη των  στόχων  της,  αφού  πολλές  προτάσεις  της  έχουν  λάβει  τη  μορφή  νομοθετημάτων που  οπωσδήποτε συνετέλεσαν  στην  πρόοδο και  τη  βελτίωση  των  συνθηκών απονομής  του  δικαίου.

 

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ