Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1 - Επωνυμία και έδρα
Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "Εταιρία Δικαστικών Μελετών"και έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2 - Σκοπός

 1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η μελέτη θεμάτων που αναφέρονται στην οργάνωση, τη λειτουργία και την απονομή της δικαιοσύνης και του δικαίου γενικότερα.
 2. Η Εταιρία δεν επιδιώκει συνδικαλιστικούς σκοπούς.

Άρθρο 3 - Τρόπος εκπληρώσεως του σκοπού της Εταιρίας
Η Εταιρία επιδιώκοντας την πραγμάτωση των σκοπών της μεταξύ άλλων:

 • Οργανώνει τακτικές περιοδικές συγκεντρώσεις των μελών της, για τη συζήτηση γενικότερου θεωρητικού ή πρακτικού ενδιαφέροντος ζητημάτων, αναγόμενων στους στόχους της.
 • Προγραμματίζει, καταρτίζει και δημοσιεύει μελέτες.
 • Διοργανώνει ή συμμετέχει σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια, επικοινωνώντας ή συνεργαζόμενη με σωματεία ή Ενώσεις που επιδιώκουν τους αυτούς η παρεμφερείς σκοπούς. Οργανώνει επίσης διαλέξεις και συζητήσεις.
 • Ανακοινώνει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο τα πορίσματα των συνεδρίων, συζητήσεων και μελετών της.
 • Εκφράζει τις θέσεις της για επίκαιρα ζητήματα της δικαιοσύνης.

Άρθρο 4 - Τακτικά και επίτιμα μέλη της Εταιρίας
Τα μέλη. της Εταιρίας διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

 1. Τακτικά μέλη γίνονται εφέτες και αντεισαγγελείς εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, καθώς και μέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων; με βαθμό τουλάχιστον επίκουρου καθηγητή, που διδάσκουν νομικά μαθήματα. Για την είσοδο των νέων μελών απαιτείται πρόταση πέντε τουλάχιστον μελών του σωματείου που πρέπει να εγκριθεί από τη συνέλευση των μελών με μυστική ψηφοφορία. Μέλη του σωματείου διατηρούν την ιδιότητα του μέλους και μετά την προαγωγή ή τυχόν μετάταξη τους. Επίσης όταν αποχωρούν από την υπηρεσία τους δεν αποβάλουν γι'αυτό το λόγο την ιδιότητα τους αυτή.
 2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη της Εταιρίας εξέχοντα πρόσωπα κύρους δικαστές ή καθηγητές της Νομικής, έλληνες ή αλλοδαποί, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι. Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, εκτός από το δικαίωμα να μετέχουν στη διοίκηση της Εταιρίας.

Άρθρο 5 - Απώλεια της ιδιότητας του μέλους
Τα μέλη. της Εταιρίας διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

 1. Η ιδιότητα του μέλους αποβάλλεται με την παραίτηση και τη διαγραφή.
 2. Μέλος επιτρέπεται να διαγραφεί παύοντας έτσι να φέρει την ιδιότητα αυτή, α) αν καθυστερεί τη συνδρομή επί τριετία, εφόσον μετά την πάροδο του πρώτου έτους οχληθεί εγγράφως για την καταβολή της συνδρομής, β) αν απέχει αδικαιολόγητα και για ικανό - χρόνο από τις εργασίες της Εταιρίας και γ) αν με πράξεις ή παραλείψεις του επιδεικνύει συμπεριφορά που δεν συμβιβάζεται με το σκοπό της Εταιρίας.
 3. Για τη διαγραφή αποφασίζει στη μεν περίπτωση (α) της πιο πάνω παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο στις δε λοιπές (β) και (γ) περιπτώσεις η Συνέλευση με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου των παρόντων μελών.
 4. Τα μέλη της Εταιρίας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6 - Εισφορές-Πόροι

 1. Τα μέλη καταβάλλουν μία εφάπαξ εισφορά κατά την εγγραφή τους και την ετήσια συνδρομή τους. Το ύψος των εισφορών καθορίζει η συνέλευση.
 2. Τα μέλη υποχρεούνται να είναι Ταμειακώς ενήμερα.

Άρθρο 7 - Οι πόροι της Εταιρίας διακρίνονται σε Τακτικούς και Έκτακτους

 1. Οι τακτικοί πόροι της Εταιρίας είναι ιδίως: α) η εφάπαξ εισφορά που καταβάλλουν τα μέλη κατά την εγγραφή, β) η ετήσια συνδρομή τους και γ) τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση της περιουσίας της Εταιρίας.
 2. Έκτακτοι πόροι είναι: Οι έκτακτες ή προαιρετικές εισφορές των μελών, οι δωρεές προς την Εταιρία, οι κληρονομιές, κληροδοσίες, ενισχύσεις και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Άρθρο 8 - Συνέλευση

 1. Η Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη της Εταιρίας που είναι ταμειακώς ενήμερα. Δικαιούνται επίσης να παρίστανται και να μετέχουν σ'αυτή τα επίτιμα μέλη, χωρίς πάντως, να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 2. Η συνέλευση είναι το ανώτατο, όργανο της Εταιρίας και έχει αρμοδιότητα για όσα θάματα ορίζονται i στο καταστατικό αυτό.

Άρθρο 9 - Τακτική Συνέλευση

 1. Η Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική ετησία σύνοδο την πρώτη Πέμπτη του Νοεμβρίου και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά ταμειακώς εντάξει μέλη- Εάν, δεν υπάρχει απαρτία, επαναλαμβάνεται την τρίτη Πέμπτη του Νοεμβρίου, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού ίων παρόντων ταμειακώς εντάξει μελών.
 2. Η συνέλευση συζητεί και αποφασίζει στην τακτική ετήσια σύνοδό της για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη καθώς και για όσα αποφασίζει να εγγράψει σ'αυτή.
 3. Κάθε τρία χρόνια η συνέλευση κατά τη σύνοδό της:
  α.-Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό.
  β.-Απαλλάσσει το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο
  και
  γ.-Εκλέγει νέο διοικητικό συμβούλιο.
 4. Οι προσκλήσεις για τις Συνελεύσεις αποστέλλονται στα μέλη της Εταιρίας είτε ταχυδρομικώς, είτε με άλλο πρόσφορο τρόπο δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής ή Έκτακτης Συνέλευσης.

Άρθρο 10 - Έκτακτη Συνέλευση
Η συνέλευση συνέρχεται σε έκτακτη σύνοδο όταν το κρίνει σκόπιμο το διοικητικό συμβούλιο ή το ζητήσει το ένα τρίτο των ταμειακώς εντάξει μελών της Εταιρίας.

Άρθρο 11

 1. Η συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της, προτού αρχίσει τις εργασίες της.
 2. Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίζει βάσει ειδικής εξουσιοδοτήσεως που θα αφορά τη συγκεκριμένη Συνέλευση και για δύο ακόμη μέλη της Εταιρίας που αδυνατούν να παρευρεθούν στη συνέλευση.
 3. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές. Μυστικές είναι μόνον, όταν εκλέγεται το διοικητικό συμβούλιο τα νέα μέλη της Εταιρίας ή το αντικείμενο τους αναφέρεται σε προσωπικά ζητήματα. Η Συνέλευση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 12 - Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου στο ενιαίο ψηφοδέλτιο εγγράφονται οι κατά την επιθυμία τους υποψήφιοι από τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη. Εκλέγονται οι πρώτοι πέντε που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Οι πέντε επόμενοι κατά σειρά ψήφων είναι αναπληρωματικοί.
 2. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και δύο μέλη, συγκροτείται δε σε σώμα μετά την εκλογή των μελών του.
 3. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής.
 4. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή διαγραφής μέλους του διοικητικού συμβουλίου, η αντικατάσταση του γίνεται από τους επιλαχόντες υποψηφίους με βάση τη σειρά της επιτυχίας τους.

Άρθρο 13
Το διοικητικό συμβούλιο:

 1. Διοικεί τις υποθέσεις της Εταιρίας, διαχειρίζεται την περιουσία της και ενεργεί κάθε πράξη, αναγόμενη στη λειτουργία και τους σκοπούς της Εταιρίας, που δεν υπάγεται δυνάμει του νόμου ή του παρόντος καταστατικού στην αρμοδιότητα της Συνελεύσεως. Δύναται δε με κανονισμό να καθορίζει την λειτουργία της Εταιρίας, ιδίως σε ότι αφορά την οργάνωση των συγκεντρώσεων, διαλέξεων συνεδρίων κλπ.
 2. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Γραμματέας εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των δικαστικών αρχών και κάθε άλλης αρχής ή οργανισμού, υπογράφει κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Συμβουλίου τις συμβάσεις με τρίτους, δίδει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία, υπογράφει με τον Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα, συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε φορά που κρίνει τούτο επιβαλλόμενο ή όποτε το ζητήσουν δύο τουλάχιστον σύμβουλοι, προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συνελεύσεων, επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων τους, υπογράφει με τον Γραμματέα τα πρακτικά.

Άρθρο 14
Ο Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία της Εταιρίας καιεπιμελείται, προπαρασκευάζει και εισηγείται στον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Συνέλευση τα ζητήματα που απασχολούν την Εταιρία. Τον Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο σχετικά πλειοψηφήσας σύμβουλος εκτός του Προέδρου και του Ταμία.

Άρθρο 15
Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για την λογιστική τάξη της Εταιρίας και για τη διαχείριση του Ταμείου της. Τηρεί τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία και διενεργεί όλες τις πληρωμές και τις εισπράξεις για λογαριασμό της Εταιρίας, ενεργώντας ατομικά. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνεται από το σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει με ειδική απόφαση του οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή και εξουσία του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου ή και μέλους του, σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εταιρίας ή και σε Ειδική Επιτροπή ή Επιτροπές.

Άρθρο 17 - Τροποποίηση Καταστατικού

 1. Το καταστατικό τροποποιεί η συνέλευση, ύστερα από σχετική εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου ή του ενός τρίτου των ταμειακώς εντάξει μελών της Εταιρίας.
 2. Για τη λήψη της σχετικής αποφάσεως απαιτείται η παρουσία του μισού αριθμού τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

Άρθρο 18 - Διάλυση της Εταιρίας

 1. Η Εταιρία διαλύεται με απόφαση της συνελεύσεως που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη της σχετικής αποφάσεως απαιτείται η παρουσία του μισού αριθμού τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
 2. Η σχετική απόφαση ορίζει και τον τρόπο για την εκκαθάριση και τη διάθεση της περιουσίας της Εταιρίας.

Άρθρο 19
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΑΚ.

Η παρούσα τροποποίηση και κωδικοποίηση του παρόντος καταστατικού έγινε και εγκρίθηκε από τη Συνέλευση την 24η Φεβρουαρίου 1994.

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ