Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 "Επικείμενη πλήρωση των 380 νέων θέσεων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων"


Ι. Τα  μέλη  της  εταιρίας  συνήλθαν σε έκτακτη  συνέλευση  στις 21  και 28 Απριλίου 1983  με  αφορμή την  επικείμενη  πλήρωση των 380  νέων  θέσεων  δικαστικών  λειτουργών  των πολιτικών και  ποινικών  δικαστηρίων,  που  ιδρύθηκαν  με  το  νόμο 1330/1983.


Θ Ε Μ Α  της  συζητήσεως  υπήρξε,  γενικότερα,  η  σχέση  μεταξύ  του  αριθμού  των δικαστικών  λειτουργών και  της  ποιότητας  τόσο  του  δικαιοδοτικού  έργου όσο  και  του  Δικαστικού  Σώματος.  Ειδικότερα,  όμως,  και  κυρίως  εξετάσθηκε  το άμεσο  και  κατεπείγον  ζήτημα  των  ε π ι π τ ώ σ ε ω ν  που  ενδέχεται  να  προέλθουν  από  το  γεγονός  ότι  στον  τελευταίο  διαγωνισμό  για  76  θέσεις  παρέδρων  διαγωνίσθηκαν  527υποψήφιοι  και  απ΄ αυτούς  π έ τ υ χ α ν  οι  323,  στον  τελευταίο  δε  διαγωνισμό  ειρηνοδικών έλαβαν  μέρος  531 υποψήφιοι  και  π έ τ υ χ α ν  495 [  απορρίφθηκαν  δηλ.  μόνο  36].

ΙΙ.  Η  συνέλευση,  αφού άκουσε  τις  σχετικές  εισηγήσεις  και  συζήτησε  το  θέμα  διεξοδικά,  λαμβάνοντας  ιδιαίτερα  υπόψη  ότι   οι 380 νέες θέσεις  δικαστικών  λειτουργών πρόκειται  να  προστεθούν  μ έ σ α    σ τ ο   έ τ ο ς   1983  σε 1401  υφιστάμενες  θέσεις  δικαστών  και  εισαγγελικών  λειτουργών [ πλην  ειρηνοδικών],  δηλ.  σε  αναλογία  πάνω  από  25%,  δ ι α π ι σ τ ώ ν ε ι  ότι  :

α] Η  ΟΡΘΗ  απονομή της  δικαιοσύνης  συναρτάται  απόλυτα με  την  π ο ι  ο τ ι κ ή   στάθμη  των  δικαστικών  λειτουργών  και  του  Δικαστικού  Σώματος  ως  συνόλου.  Ο  ίδιος  αυτός  παράγοντας  προσδιορίζει  το  κύρος  της  Δικαιοσύνης,  ως  πολιτειακού  θεσμού,  και  το βαθμό  της  ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ς  των  πολιτών  προς  αυτή.

β] Η  υψηλή  ποιότητα  των  δικαστικών  λειτουργών  επηρεάζει  αποφασιστικά  και  την  ΤΑΧΥΤΗΤΑ  στην  απονομή  του  δικαίου.  Διότι  ο  ικανός  δικαστής  αντιλαμβάνεται  γρήγορα  τα  τιθέμενα  ζητήματα,  διακρίνει  τα ουσιώδη,  διατυπώνει   χωρίς άσκοπη  και  χρονοβόρα  πολυλογία  το  δικανικό  συλλογισμό  και, τέλος,  εκδίδει  απόφαση  που τερματίζει οριστικά  την  αντιδικία,  καθιστώντας  περιττή  τη  δευτεροβάθμια  και  την  ακυρωτική  δίκη.  Επομένως η  είσοδος  α ν ε π α ρ κ ώ ν  δικαστικών  λειτουργών δεν  θα  συντελέσει  ούτε  καν  στην  επιτάχυνση  του  ρυθμού  λειτουργίας  της  Δικαιοσύνης.

γ]  Η  π ο λ υ δ ι κ ί α  και  ο  φ ό ρ τ ο ς   εργασίας  των  δικαστηρίων  και  των  εισαγγελιών,  παράγοντες  αναμφισβήτητα  δυσμενείς  για  την  ορθή  και  ταχεία  απονομή  της  δικαιοσύνης,  θα  αντιμετωπισθούν  σ ω σ τ ά   και   ρ ι ζ ι κ ά   κυρίως  με  μέτρα  ΟΡΓΑΝΙΚΑ  και  διαρθρωτικά,  που  αφορούν  τον  οργανισμό  των  δικαστηρίων,  το  δικονομικό  σύστημα  και  την  οργάνωση  και λειτουργία  του  δικηγορικού σώματος.

δ] Κατά  κανόνα  τα  π ο ι ο τ ι κ ά   και  π ο σ ο τ ι κ ά  μεγέθη  βρίσκονται  μεταξύ  τους  σε  σχέση  αντίστροφης  αναλογίας.  Στο πεδίο  της  επιλογής  νέων  δικαστικών  λειτουργών  το  πράγμα  ε π ι δ ε ι ν ώ ν ε τ α ι   από  το  επίπεδο  των  εγκύκλιων  και  των  νομικών  σ π  ο υ δ ώ ν ,  την  ανυπαρξία  σημαντικών   κ ι ν ή τ ρ ω ν  για  την  προσέλκυση  ν έ ω ν  και  ε π ί λ ε κ τ ω ν  νομικών  στο  τραχύ και ΄όχι  ακίνδυνο  λειτούργημα  του  δικαστή  και, τέλος,  από  τον  π λ η θ ω ρ ι σ μ ό  των  δικηγόρων,  που  εξωθεί  πολλούς  προς  το  δικαστικό  σώμα  με  μοναδικό  όραμα τη λύση  του  βιοποριστικού προβλήματος.

ε] Η αθρόα  είσοδος δικαστών  κατά  το  π α ρ ε λ θ ό ν  δεν  αποτέλεσε  καλό  προηγούμενο από  την  άποψη  του  ε π ι π έ δ ο υ  του Δικαστικού Σώματος  και  της  π ο ι ό τ η τ α ς  του  δικαιοδοτικού  έργου.

ΙΙΙ.  Μετά  τις  παραπάνω διαπιστώσεις, η  Εταιρία,  επιφυλασσόμενη  να  μελετήσει  σε  βάθος  το  γενικότερο  θέμα της    ε π α ν δ ρ ώ σ ε ω ς  του  Δικαστικού Σώματος  και  να  εκθέσει  τις  απόψεις  της,  π ρ ο τ ε ί ν ε ι,  ως  επείγοντα,  τα  ακόλουθα  βραχυπρόθεσμα  μέτρα :

Α] Από  τους  επιτυχόντες  στον  τελευταίο  διαγωνισμό  παρέδρων  να  διορισθούν  μ ό ν ο ν   οι  εβδομήντα ΄εξι [76],  για  τους  οποίους  προκηρύχθηκε  ο  διαγωνισμός.  Να  μη  ισχύσει  δηλ.  «πίνακας  επιτυχόντων»,  κατά  τα  απρόσφορα  για  τη  Δικαιοσύνη πρότυπα  της  Διοικήσεως.  Και

Β] Οι  υπόλοιπες  300  περίπου  θέσεις  να  πληρωθούν  σταδιακά  σε  διάστημα  τουλάχιστο  τ ρ ι ώ ν  ετών,  με  διαγωνισμούς  που  θα  απέχουν  μεταξύ  τους  το  λιγότερο  έ ξ ι [6] μήνες  και  θα  προκηρύσσονται  για  50  περίπου θέσεις  ο καθένας.

Η Εταιρία  π ι σ τ ε ύ ε ι  ότι  με  τα  μέτρα αυτά  θα  επιτευχθεί  σε  μεγάλο  βαθμό  η  συμμετοχή  στους  διαγωνισμούς  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ω ν   και  καλύτερα  παρασκευασμένων  υποψηφίων,  θα  διαμορφωθούν  δηλ.  ευνοϊκότεροι  όροι  επιλογής   των  νέων  δικαστών,  ενώ  συγχρόνως θα  αποτραπεί η  [αλλιώς  αναπόφευκτη  και  δυσμενέστατη]  συμφόρηση  της  επετηρίδας  των  δικαστικών  λειτουργών.

Το  πρακτικό  αυτό  συντάχθηκε  και  εγκρίθηκε  ομόφωνα  την  28  Απριλίου 1983.   
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 "Επικείμενη πλήρωση των 380 νέων θέσεων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων"