Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΜΒΡΙΟΥ 2000 "Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας"

ΕΤΑΙΡΙΑ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑ


  Τα μέλη  της  Εταιρίας,  αφού  κατά  τις  συνεδριάσεις  της  19.10.2000 και  16.11.2000  άκουσαν  τους  εισηγητές  Γ.  Βελλή,  αντιπρόεδρο  του  Αρείου Πάγου  και Μιχ. Μαργαρίτη  ,  εφέτη,  εν όψει και  της  συζήτησης  που  επακολούθησε,  εξέδωσαν  το  ακόλουθο  πόρισμα,  σχετικά με  το  νέο  Σχέδιο  του  Υπουργείου Δικαιοσύνης  περί  Τροποποιήσεων  διατάξεων  του  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονομίας :

 

  Α. Προσβλέπουν  στην  επιτάχυνση των  δικαστικών  διαδικασιών,  ως  σοβαρό  αίτημα  εκσυγχρονισμού  της  απονομής  της δικαιοσύνης,  όχι όμως  και  ως  αυταξία που  να  δρα  αυτοτελώς, αποσπασμένη  από  το  αναγκαίως  συζευγμένο αίτημα  της  ορθότητας  των  αποφάσεων.

  Β. Φρονούν  ότι  η  τροποποίηση  βασικών  διαρθρωτικών νομοθετημάτων,  όπως  ο  ΚΠολΔ,  πρέπει  να  γίνεται  με  μεγάλη περίσκεψη και  προς  την  κατεύθυνση  μιας  μελλοντικής ενοποίησης   των  διαδικασιών  της  πολιτικής  δίκης,  πάντοτε δε και  σε  συνάρτηση  με  την  προοπτική  ανταπόκρισης  των  σκοπουμένων μεταρρυθμίσεων  προς  τις  δυνατότητες  του  δικαστικού συστήματος και  των  υποστηρικτών του  μηχανισμών.

  Γ.  Προτείνουν  η  οποιαδήποτε  μεταβολή  μέρους  του  κειμένου  του  ΚΠολΔ  να  συναρτάται  προς  την  επίπτωση  επί  των διατηρούμενων  διατάξεων,  πράγμα που θα  διαπιστωθεί  μόνο  με  ενδελεχή  παραβολική  μελέτη  όλου  του  κειμένου  του  Κώδικα προς  τις  τροποποιούμενες  διατάξεις.

  Δ.  Η  πλειοψηφία   των  μελών  τάσσεται  υπέρ  της  διατήρησης  του άρθρου 528 ΚΠολΔ,  με  τη  σκέψη  ότι  αποτελεί αντιστάθμισμα  στην  απαγόρευση  άσκησης   αναιτιολόγητης  ανακοπής  ερημοδικίας,  για  να  μην  αποβαίνει  η  ερημοδικία  στον πρώτο  βαθμό  φραγμός  στην  πλήρη  ουσιαστική έρευνα  της  υπόθεσης,  γεγονός  που  μπορεί  να  θεωρηθεί   ότι  δεν  συμπορεύεται  με  το άρθρο  20  του  Συντάγματος  και  το άρθρο  6  παρ. 1  της  ΕΣΔΑ.

  Ε.  Η  πλειοψηφία  των  μελών  εκφράζει   το  σκεπτικισμό της,  σχετικά με  την  προτεινόμενη  από  το  Νομοσχέδιο  εισαγωγή  της  διαδικασίας  του άρθρου  270  ΚΠολΔ για όλες  τις  υποθέσεις  του  πολυμελούς  πρωτοδικείου,  διότι  επί  του  παρόντος  δεν  υπάρχει  η  δέουσα  υλικοτεχνική  υποδομή  [εκπαιδευμένοι  στη  στενοδακτυλογραφία  γραμματείς,  αίθουσες  κλπ]  και  η άμεση   εισαγωγή  της  διαδικασίας,  πέραν  της  ενδεχομένης  επίδρασης  επί  της  ποιότητας  των  αποφάσεων,  είναι  δυνατόν  στα  μεγάλα  πρωτοδικεία  να  δημιουργήσει  προβλήματα  μεγαλύτερης  επιβράδυνσης  στην  απονομή  της  δικαιοσύνης.
  ΣΤ. Επικροτούν  ως  επιτυχείς  τις  προτεινόμενες   τροποποιήσεις  σχετικά  με  την  εισαγωγή  επαρκούς  προθεσμίας  για  την  κατάθεση  των  προτάσεων  και  αντικρούσεων,  διότι  με  τις   ρυθμίσεις  αυτές  παρέχεται  η  ευχέρεια  άνετης  υποβολής  των   ισχυρισμών  των διαδίκων  και  ενδελεχούς  προμελέτης του  φακέλου  της  υποθέσεως,  έτσι  δε  εκφράζεται  καλύτερα η  ιδέα   της  δίκαιης δίκης  που οδηγεί  με  μεγαλύτερη  ασφάλεια σε  συναγωγή ορθών δικαστικών  κρίσεων.
  Ζ.  Θεωρούν την  επίδοση της  αγωγής  εντός  μηνός  από  την  κατάθεσή  της  ως  χωρίς αποχρώντα  λόγο  εισαγωγή  τύπου του  οποίου  μάλιστα  το  Σχέδιο δεν  προβλέπει  τις  συνέπειες  παράβασης.
  Η.  Θεωρούν  χρήσιμη  τη  θέσπιση  παραβόλου και  χρηματικού  περιορισμού  με βάση  την  αμφισβητούμενη  αξία  για  την  άσκηση  αναίρεσης,  ενώ  για  την  έφεση  δεν  πρέπει  να  τεθούν  περιορισμοί  για  την άσκησή  τους.

 

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΜΒΡΙΟΥ 2000 "Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας"